Alternative content

Get Adobe Flash player

Työyhteisökoulutus

 

Tutustu Markun malliin työyhteisökouluttajana ja valmentajana henkisessä valmennuksessa ja liity niiden lukuisten joukkoon, jotka ovat saaneet käytännön työkaluja juuri oman tarpeensa ja tilanteensa hallintaan niin arjessa kuin työnhallinnassakin. Palautekeskiarvoni ja palautekommentit ovat kertoneet koulutussisältöjeni vastaavan juuri tämän päivän haasteisiin ja ovat rohkaisseet kehittämään koko ajan uuden ajan menetelmiä yhä nopeammin muuttuvien haasteiden hallintaan. Jokaisella on oikeus saada koulutusta oman elämänsä taitoihin ja hallintaan. Hyvinvointiin satsattu raha moninkertaistuu työn tuottavuutena ja mm. sairauspoissaolojen vähentymisenä.

HYVÄ MIELI – ONNELLINEN IHMINEN

Oma kokemukseni työelämän lukuisilla eri sektoreilla aina juoksupojasta toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi ovat avanneet mahdollisuuden tarkastella työelämää ja arjen haasteita monista eri ikkunoista lisäten kokonaisvaltaista näkemystä yhteiskunnassa tapahtuvista ilmiöistä. Valitettavan monilla on mahdollisuus katsoa vain omalta kapealta sektoriltaan maailmaa ja siten estyä ymmärtämästä ihmisluonnon ja erilaisten ilmiöiden moninaisuutta. Kuinka paljon puhutaankaan esim. poliitikkojen ja päättäjien vieraantumisesta todellisesta tavallisen ihmisen arjesta. Esimiesten ja johtajien on välttämätöntä tuntea tämä arjen maailma ja siinä vaikuttavat ilmiöt tuloksellisen johtamisen aikaansaamiseksi.

UUDET TUULET PUHALTAVAT KOULUTUKSESSA

Olen omassa ainutlaatuisessa koulutuskokonaisuudessani pykinyt vastaamaan juuri niihin tarpeisiin , mitkä koetaan tarpeellisiksi vahvistamaan hyvinvointia niin työssä kuin arjessakin. Nämä tarpeet ovat aina yksilöllisiä ja on räätälöitävä ihmisten ja organisaation omista lähtökohdista. Tässäkin suhteessa koulutukseni poikkeaa useiden koulutusyhtiöiden ” valmiiksi pureskelluista koulutuskalvosulkeisista “, ihmiset ovat viestittäneet olevansa kurkkuaan myöten täynnä näitä valmiita paketteja. Voin vain yhtyä heidän näkemykseensä itsekin lukuisasti tällaisissa koulutuksissa mukana olleena. Takaan sen, että minun koulutuksessani et ikävysty ja saat itse aktiivisesti vaikuttaa koulutuspäivän etenemiseen kyseisen ryhmän sen hetkisen tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti.

Itsensä Johtaminen on mielestäni johtamisen tärkein muoto. Jos et pysty johtamaan itseäsi, kuinka uskottava voit olla työyhteisössäsi. Jokainen meistä luo tulevaisuutensa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mutta kaikilla ei ole siihen parhaita työkaluja. Tarjoan koulutuksessani juuri näitä työkaluja tavoitteena oman tunneälykkyyden ja kokonaiskuntoisuuden hyvä hallinta. Hyvä elämä on jokaisen oikeus. Psyykkinen ja henkinen kuntoisuus tarkoittaa oman itsensä hyvää tuntemista, vahvaa itsetuntoa, kehon, tunteiden, mielen,henkisyyden , työn ja uudistumiskyvyn hallintaa. Näihin ihmisen hyvinvoinnin pilareihin olen rakentanut koulutukseni kivijalan. “Tämä on juuri sitä mitä tarvitsemme”-kirjoitti eräs koulutettavani. “Erilainen ja paras koulutus ikinä.” Nämä kommentit tietysti lämmittävät kovasti ja ennenkaikkea ne kertovat sen, että koulutussisältö vastaa juuri niihin tarpeisiin, jotka nyt ja tulevaisuudessa ovat pinnalla.

Itsensä johtaminen on oman tahdon kanssa työskentelyä

Tietoisuus omasta itsestään lisääntyy reflektoinnin avulla. Jatkuva “sparraus” on välttämätöntä oman uudistumiskyvyn ja kehityksen ylläpidossa. Olen kehittänyt jälkireflektoinnin ja proaktiivisen reflektoinnin malleja, joiden avulla opitaan menneestä ja reagoidaan tulevaan. Kaikissa työkaluissani pyrin yksinkertaisuuteen ja toimivuuteen. Mikäli odotat koulutukseltani toinen toistaan hienompia viuhka-analyysejä ja taulukkoja ja diagrammeja, tulet pettymään. En harrasta tähtitieteitä. Psyykkisesti ja henkisesti vahvat ihmiset menestyvät parhaiten, koska heillä on psykologista joustavuutta, mikä lisää sitkeyttä, jaksamista ja ketteryyttä taipua, mutta ei taittua. Näitä taitoja harjoittelemme käytännön läheisillä, kiinnostavilla ja usein varsin hauskoilla tavoilla. Koulutuksissani raikuu usein spontaani nauru, mikä luonnollisesti viestii onnistuneista, iloisista oppimiskokemuksista. Miksi tunneälykkäät ihmiset menestyvät tutkimusten mukaan parhaiten? Siihen saat vastauksen koulutuksessani ja ehkäpä sinustakin kehittyy harjoituksieni avulla arjen tunneälykäs menestyjä. Ihmismielen ymmärryksellä lisätään tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Ajattelun, tunteiden ja tekemisen selkeys on toimittava läpäisyperiaatteella organisaation kaikilla tasoilla. Tulevaisuuden menestyksen avaimet varmistetaan ymmärtämällä mielen johtamisen merkitys organisaatiossa. Konkreettisten menetelmieni avulla havainnollistan, miten ihmismielen toimintaa voi edistää organisaatioissa. Mielen johtamisen mallini luo tilaa ajattelulle ja luovuudelle johtaen aivot uuteen ajatteluun.

Pyörivätkö samat ajatukset mielessäsi? Joudutko usein tunnesiepparin valtaan? Miltä tuntuisi hallita omaa mieltään, ajatuksiaan ja tunteitaan? Mielenrauha ja onnellisuus saavutetaan usein oman mielen harjoitteilla. Koulutukseni hypnoosiohjaajaksi, suggestovalmentajaksi ja suggestoterapeutiksi mahdollistavat uudenlaisten, tehokkaiden ja suoraan omaan mieleen ja psyykkeeseen vahvasti ja voimaannuttavasti vaikuttavien menetelmien käyttämisen. Kolmenkymmenenviiden vuoden kokemukseni kasvatustieteistä, oppimispsykologiasta ja opettajan ammatista antavat vankan ammatillisen osaamisen ihmisen käyttäytymisen ja psyykeen ymmärtämiseen. Perustan menetelmäni nykyaikaisten aivotutkimusten ja psykologian uusimpiin tutkimustuloksiin. Kansainvälinen aivotutkimus osoittaa todeksi juuri niiden mieleen vaikuttamisen menetelmien toimivuuden, joita sovellan koulutuksissani. Kognitiivisen neurotieteen professori Antti Revonsuon tajunnan tutkimukset osoittavat näiden menetelmien tehokkuuden. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1989 ja kokemukset yritysmaailmassa ovat olleet korkeakouluni, mistä saatuja oppeja ei kirjoista löydy, mutta ne antavat vankan kivijalan organisaatioiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtämiseen.

Kohtaa pelkosi, ole voittaja, kaadu eteenpäin, menesty!

Yllä olen kuvaillut hieman työyhteisövalmennukseni arvomaailmaa ja missiota. Syksyllä 2012 avautuvat varsinaiset koulutussivuni. Luetteloin alla niitä aihekokonaisuuksia, joista yhdessä asiakkaan kanssa räätälöidään organisaatiolle tilanteeseen sopiva koulutussisältö. Voit lisäksi tutustua eräälle valtakunnan alansa suurimmalle toimijalle yhdessä laatimaamme koulutuskokonaisuuteen. Kyseiselle organisaatiolle rakensimme yksilöllisen seitsemän modulin järjestelmän, missä yksi moduli on yksi koulutuspäivä.

    Videoesittely sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  1. Markku Halme – Henkisen valmennuksen asiamies
  2. Ajatuksen voimalla menestykseen
  3. Asenteella voittajaksi
  4. Maltilla tuloksiin
  5. Muistilla asiat haltuun
  6. Peloton esiintyminen
  7. Stressivapaampi elämä
  8. Vuorovaikutuksella vaikuttajaksi

MIHIN HENKINEN / PSYYKINEN VALMENNUS SOPII?

On vaikea kuvitella yhtäkään organisaatiota, missä yhä haasteellisemmassa ja ketteryyttä vaativassa ympäristössä olisi varaa jättää hyödyntämättä ihmisen suurin voima mentaalienergia. Ihmiskuntaa ovat aina vieneet eteenpäin henkisesti ja psyykkisesti vahvimmat yksilöt ja niin on oleva tulevaisuudessakin. Parhaiten tulevat menestymään ne, joilla on menetelmät ja konkreettiset arjen työkalut hallita mieltään ja psyykettään ja joiden tilannetaju pohjautuu hyviin tunneälytaitoihin. Yksikään huippu-urheilija ei menesty, jos ” pää ” ei ole tasapainossa. Yhtälailla ihmisen tulee omata taidot rentoutua ja ladata akkunsa päivittäin, ihminen ei ole kone, mikä ladataan kerran vuodessa. Kokonaiskuntoisuuteen kuuluu tietysti kehon ja mielen kokonaisvaltainen ylläpito. Arvokompassi vie ihmisen hallitusti ajatusten, tunteiden ja mielen rastien kautta maaliin, missä palkintona on mielenrauha, menestys ja tasapainoinen hyvä elämä.

KOULUTUSSISÄLTÖ

Koulutussisällöt laaditaan aina organisaation ja yksilön omista tarpeista lähtien. Läpäisyajatuksena tulisi toimia hyvinvointi ja tuloksellisuus. Toista ei voi kuvitella ilman toista. Ne ovat kuin toisiaan täydentävä aviopari.Tunneäly, alaistaidot, elämän hallinta, stressin hallinta, vuorovaikutustaidot, itsensä johtaminen, positiivinen ongelman ratkaiseminen, neurojohtaminen jne. ovat esimerkkejä nykyään paljon käytetyistä painotusalueista. Jokainen organisaatio ja yksilö tunnistaa itse parhaiten ns. kriittiset pisteensä. Olennaista on kohdentaa koulutus juuri niihin alueisiin, koska siten lisätään tehokkaimmin organisaation ja yksilön hyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Lähde kanssani matkalle, jota et kadu, etkä unohda koskaan!