Hypnoosi on mielen ja älyn voimaa

Hypnoosi on muuntunut tietoisuuden ja tajunnan tila. Tämä mielentila on ihmisen luontainen vireystila, missä tietoisuus herkistyy. Tietoinen ja esitietoinen ovat ikään kuin vuoropuhelussa keskenään. Aivotutkimus osoittaa aivojen sähköisten taajuuksien muutoksia hypnoosin aikana. Hypnoosisuggestioilla aivokuvanteissa on havaittu toimintojen aktivoitumista juuri niillä alueilla, kuin on toivottukin. Silmätutkimukset osoittavat myös muutoksia silmän toiminnassa hypnoosin aikana. Kognitiivisen neurotieteen tutkijat ovat todentaneet hypnoosin aktiivisen vaikutusmallin aivoissa. Suggestioilla saadaan siis samankaltainen vaikutus, kuin asiat tapahtuisivat todellisina. Tämä avaa luonnollisesti huikeat mahdollisuudet hyödyntää hypnoosimenetelmiä lähes kaikilla ihmisen toiminnan alueilla. Hypnoosilla pyritään ensisijaisesti vahvistamaan ihmisen kokonaiskuntoisuutta ja hyvinvointia. Hypnoosi on turvallinen mielen rakenteita vahvistava kokemus. Mikäli asiakas on motivoitunut tavoitteeseensa, saadaan hypnoosissa tätä tavoitetta vahvistava mielentila ja siten tavoitteet toteutuvat.

Sinulla on universumin hienoin koneisto aivoissasi – onko sinulla käyttöohjeet?

Tutkimusten mukaan lähes jokainen saavuttaa hypnoositilan. Itse en ole vielä tavannut ketään, joka ei olisi saavuttanut hypnoositilaa. Tajunnan tila vaihtelee kevyestä syvään ja hypnoosi toimii hyvin kaikissa syvyysasteissa. Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, missä ei tarvitse pelätä joutuvansa johonkin ”tahdottomuuden tilaan, missä ei tiedä, mitä tapahtuu.” Kaiken perusta on luottamus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja eteneminen asiakkaan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Asiakkaat kokevat hypnoosin aina rentouttavana ja mielihyvää tuottavana kokemuksena. Kaikki ne tilanteet, mihin haluamme muutosta parempaan voimme poisoppia ja suunnata elämämme siihen suuntaan, kuin haluamme. Meillä on universumin hienoin koneisto aivoissamme, mutta onko sinulla käyttöohjeet sen hallintaan. Hypnoosilla voit vaikuttaa mieleesi haluamallasi tavalla.

Haluatko mielenrauhaa, elämänhallintaa, henkistä vahvuutta?

Opetan asiakkaalleni aina myös oman voimatilan ns. ankkuroinnin, mitä voi hyödyntää haastavissa tilanteissa nopeasti ja kätevästi kaikissa arjen tilanteissa kenenkään huomaamatta. Asiakkaan toivomuksesta opetan hänet hallitsemaan myös itsehypnoosin ja muita oman mielen ohjausmenetelmiä, millä voi vahvistaa henkistä ja psyykkistä hyvinvointiaan ja kehittyä oman mielensä hallitsijaksi päämääränä mielenrauha ja hyvä elämäntaito ja onnellisuus.

Jokaisella on oikeus hyvään ja onnelliseen elämään

Oman, ainutkertaisen äänitteen tekeminen asiakkaalle tehostaa hypnoosin vaikutusta tuntuvasti.Tunnetko sinä olevasi oman itsesi vanki? Haluaisitko vapautua elämään sitä elämää, mistä aidosti unelmoit? Itselleni hypnoosin avulla vapautuminen esiintymispelosta avasi aivan uuden maailman, kuin haarniska olisi pudonnut harteiltani. Hypnoosi ei toki ole ainut mieleen vaikuttava menetelmä, joskin se on nopein ja tehokkain verrattuna muihin menetelmiin. Käytän usein asiakkaan toivomuksesta myös muitakin menetelmiä, kuten NLP-menetelmä, suggestoterapia, mielikuvaharjoitteet ja rentoutustekniikat.

Pelkojen ja haasteiden kohtaaminen on ensiaskel elämäntaidon porteilla kohti tasapainoa

Hypnoosilla on saatu myönteisiä tuloksia mm. seuraavissa asioissa:

 • Kiputilojen hoidossa
 • Pelkotilojen ja traumaattisten kokemusten hallinnassa ja niiden aiheuttamien stressireaktioiden käsittelemisessä
 • Riippuvuuksien hallinnassa
 • Unettomuudessa
 • Ahdistuksien käsittelemisessä
 • Stressin hallinnassa
 • Vuorovaikutustilanteiden hallinnassa
 • Esiintymispeloissa
 • Masennuksessa
 • Sukupuolisessa haluttomuudessa
 • Syömishäiriöissä
 • Migreenissä
 • ADHD:n hoidossa
 • Tunteiden hallinnassa
 • Paniikkihäiriön käsittelemisessä
 • Itsetunnon vahvistamisessa
 • Muistihäiriöissä
 • Urheiluvalmennuksessa hypnoosi on laajassa käytössä

Kansainvälinen tiedemaailma innoissaan mielen ja tajunnan vaikutusmenetelmistä

Kuten ylläolevasta listasta voi päätellä hypnoosilla voidaan vaikuttaa lähes kaikkiin inhimillisen elämän osa-alueisiin ja varsin tehokkaasti. Tässä onkin varmasti syy siihen, miksi hypnoosia ja muita mieleen ja aivoihin vaikuttavia menetelmiä nyt niin paljon tutkitaan hyvinkin poikkitieteellisesti. Tulokset ovat olleet niin rohkaisevia, että kansainvälinen tiedemaailma keskittää voimavarojaan enenevässä määrin tälle alueelle. Seuraavassa tuon poimintoja tämän hetken kansainvälisesti arvostettujen ja uraauurtavien tiedemaailman edustajien tutkimustuloksista. Nämä tutkimukset tukevat vahvasti suggestotyöskentelyn vaikutusmekanismeja, joista hypnoosi on eittämättä vaikutukseltaan tehokkain, koska sillä voidaan vaikuttaa suoraan alitajuntaan ja aivojen aktiiviseen toimintaan halutulla tavalla.

Fabrizio Benedetti, kliinisen psykologian ja sovelletun fysiologian professori Torinon lääketieteellisestä yliopistosta on aivokuvanteiden avulla todentanut sanojen vaikuttavan suoraan aivosoluihin aktivoimalla tiettyjä hermosoluja. Suggestioiden osoitettiin vaikuttavan mm. immuunijärjestelmään siten, että sairaat aivosolut saadaan toimimaan kuten terveet. Plasebo- (lume) ja nosebo- (pahenne) suggestiot vaikuttavat immuunijärjestelmäämme, endokriiniseen järjestelmään ja muihin kehon fysiologisiin toimintoihin. Tutkimuksissa nähtiin vaikutuksia mm. seuraaviin sairauksiin: migreeni, seksuaalinen toimintahäiriö, Alzheimer, astma, Parkinsonin tauti, angina pectoris, vatsahaava, fibromyalgia, kihti, masennus, ärtynyt paksusuoli… Benedetti korostaa muiden tiedemiesten lailla mielen, ajatustoiminnan ja kehon välisen vuorovaikutuksen merkitystä.

Voiko ajatus tappaa?

Rutgerin yliopiston professori Ellen Idler New Jerseystä aloitti jo v. 1982 itsearviointitutkimukset, joissa selvitettiin ihmisen omien ajatusten vaikutusta terveyteen ja elinikään. Tutkimustulokset hätkähdyttivät tiedemaailmaa. Kielteinen ajattelu oli vaarallisempaa kuin juopottelu, tupakointi ja ylipaino ja lyhensi ihmisen elinikää kymmenen vuotta. Tutkimuksessa huomioitiin tarkasti ihmisen elintavat, mutta siitä huolimatta tulos oli näin selkeä.

Solubioligi, fil.tri. Bruce H. Lipton:n mukaan ajatuksemme saavat aikaan aivoissamme tietynlaisen kemiallisen muutoksen, mikä vaikuttaa suoraan soluihimme ja geeneihimme. Kielteiset ajatukset lisäävät stressihormonin tuotantoa, mikä vaikuttaa geeneihimme toiminnan häiriytymisenä, tällöin immuunijärjestelmämme heikkenee energian säästämiseksi ja uudistumisenne pysähtyy, mikä altistaa meidät sairauksille. Liptonin mukaan voimme itse hallita elämäämme emmekä ole kemiamme armoilla.

Metatutkimuksia lumevaikutuksesta tehnyt psykologian professori ja fil.tri. Irving Kirsch Hullin yliopistosta on todistanut lumevaikutuksen olevan esim. masennussairauksissa peräti 80 %. Hän on selkeästi osoittanut tutkimuksillaan ajattelun vaikuttavan terveyteen ja sairastumiseen.

Voiko stressiä vähentää itse?

Harvardin Medical Schoolin apulaisprofessori, sydäntautilääkäri Herbert Benson arvioi 60 – 90 % sairauksista johtuvan stressistä. Tutkimuksissa, joissa tutkittiin 50000 geeniä, todettiin ajatusten vaikuttavan suoraan 2200 geenin aktivoitumiseen. Stressitila lisää stressihormonin erittymistä, mikä puolestaan kiihdyttää pulssia, sisäelinten verenkierto estyy, immuunijärjestelmä lamaantuu, soluja tuhoutuu, verenpaine kohoaa, univaikeudet lisääntyvät, masennus lisääntyy, muistihäiriöt pahenevat, aivot kutistuvat, hedelmättömyys lisääntyy, reumasairaudet pahenevat… Rentoutuminen, hiljentyminen, meditaatio saivat potilaissa aikaan päinvastaisen stressin vastaisen tilan, jolloin verenpaine laski, hengitystiheys laski, aineenvaihdunta hidastui, syke hidastui stressihormonitaso laski… Benson osoitti rentoutumisen vaikuttavan geeneihin ja alentavan välittömästi stressiä, torjuvan tulehduksia ja hidastavan vanhenemista. Tutkimuksissaan hän osoitti selkeästi, että keho ja mieli ovat riippuvaisia toisistaan. Jopa ainoastaan 10 min. rentoutuminen vähentää stressiä.

Muuttaako rentoutuminen aivoja?

Århusin yliopiston aivotutkijat Peter Vestergaard-Poulsen ja Andreas Roepstorf ovat aivokuvantamistekniikalla havainneet aivojen harmaan alueen tiheyden kasvaneen otsalohkon ja aivorungon alueella. Aivokuoressa sijaitsevat ihmisen älylliset toiminnat.

Massachusettsin yliopiston lääkäri Jon Kabat-Zinn toteaa stressin lyhentävän ihmisen elinaikaa tuntuvasti. Hän todensi tutkimuksissaan ajatusten keskittämisen vaikutukset aivoihin, mikä muuttaa kehon biologiaa siten, että paraneminen nopeutuu.

Visualisoinnilla, mielikuvaharjoituksilla ja rentousmenetelmillä on saatu hyviä tuloksia mm. syövän hoidossa. Tutkija, psyko-onkologian tutkimuslaitoksen Århusin yliopistolta Maija O’Connor käyttää mielikuvaharjoitteita ja on osoittanut, että tietyn kehonosan ajatteleminen vaikuttaa sen aktivoitumiseen ja esim. NK-puolustussolujen lisääntyminen on voitu mittauksilla osoittaa. Täten potilas omilla ajatuksilla ja äänitettä kuuntelemalla on parantanut puolustusjärjestelmänsä toimivuutta.

Professori, lääketieteen tohtori Bobby Zachariae teki kokeita mielikuvien vaikutuksesta kehon toimintaan ja osoitti mielikuvien suojelevan soluja ja ne mahdollistavat aivojen ja immuunijärjestelmän viestinnän. Hypnoosi on tehokkain, nopea ja turvallinen tapa hyödyntää mielen, ajatusten, älyn ja alitajunnan parantavaa, eheyttävää voimaa.

Mielen parantava voima yhä laajemmassa käytössä lääketieteessä

Lääketieteelliset, psykologiset ja neurotietelliset tutkimukset osoittavat sanojen suoran vaikutuksen ihmisen aivoihin ja mieleen ja siten myös kehon reaktioihin mielen parantavan voiman kautta. Tämä on tietysti merkityksellistä, kun on saatu tiedemaailman vahvistus hypnoosin ja mielenvaikutusmenetelmien tehokkuudesta ja kiistattomasta vaikutuksesta ihmisen tervehtymiseen ja hyvinvointiin.

Hypnoosin ja erilaisten mieleen vaikuttamisen menetelmiä käytetään yhä laajemmin hyödyntämään ihmisen voimavaroja lähes kaikilla yhteiskunnan sektoreilla mm. itse käyttämäni menetelmät työyhteisökoulutuksissa ovat saaneet suuren suosion Eri puolilla maailmaa tehdyt kansainväliset tutkimukset osoittavat, että mielen menetelmillä voidaan vaikuttaa suoraan ihmisen geeneihin. Tietysti on aina olemassa ammattiskeptikkojen joukko, jotka perustavat näkemyksensä vanhoihin uskomuksiin ja omiin ennakkoluuloihinsa ja puhtaaseen tietämättömyyteen, mutta valistunut ihminen löytää kyllä netistä ja kirjallisesta aineistosta runsaasti johtavien tutkijoiden asiasta tekemiä tutkimuksia.

Haluatko sinä olla oman mielesi hallitsija? Hypnoosilla se onnistuu!